חיפוש
  • Rafael Beifus

אכיפת פסקי חוץאכיפת פסקי חוץ בישראל

פסק דין שניתן במדינה אחת דורש הליכים מיוחדים על מנת לאכוף אותו במדינה אחרת, כאשר הנתבע אינו משלם או מכבד את פסק הדין נגדו, בין משום שאינו יכול, בין משום שאיננו מעוניין לעשות כן מסיבה אחרת. במקרה כזה על התובע לנקוט בצעדים המתאימים כפי שהם בחוק אכיפת פסקי חוץ 1958 הישראלי. למשרדנו התמחות של ממש בתחום זה וסיפרו של עו"ד חגי כרמון foreign judgements in Israel – recognition and enforcement (פסקי חוץ בישראל – הכרה ואכיפה( מהווה מזה שנים מקור הבולט בדין הישראלי ולבתי המשפט, בבואם לדון באכיפת פסקי חוץ.

פסק דין הניתן במדינה כלשהי אינו תקף באופן אוטומאטי במדינה אחרת. לכל מדינה שיטת משפט ופרוצדורה משלה, ואכיפה או הכרה בפסק דין של מדינה אחרת דורשת עיון של בית המשפט המקומי (הישראלי) בפסק הדין הזר. המשמעות היא, שעל הזוכה להגיש את פסק הדין המקורי לבית המשפט של המדינה בה הוא מבקש לאכוף את פסק הדין, ולבקש מבית המשפט, שיכיר בפסק הדין הזר (בין אם אמריקאי ובין אם ממדינה אחרת). ככל שייעתר בית המשפט הישראלי לבקשה, ימיר בית המשפט המקומי את פסק הדין הזר, ומאותו רגע תתייחס אליו מערכת המשפט המקומית, הישראלית, כאל פסק דין ישראלי לכל דבר ועניין.

אכיפת פסק דין זר בישראל (או בכל מקום אחר) דורשת הקפדה על ההליך הפרוצדורלי והמהותי, אשר תספק את דרישות הדין המקומי הישראלי. יש להביא ראיות לכך שפסק הדין במדינה המקורית התקבל כדין, שדיני המדינה שבה התקבל פסק הדין מוסריים וראויים, שהתקיים הליך ראוי וצודק, שלנתבע ניתנה ההזדמנות ההוגנת להתגונן, ועוד דרישות שונות (הדרישות אינן זהות בין הדין הישראלי לדין האמריקאי ומטבע הדברים, שונות בין מדינה למדינה).

משרדנו מוכר כמשרד מוביל בתחום אכיפת פסקי חוץ, ותחום זה הנו תחום התמחות של ממש במשרדו.


7 צפיות